Obchodní podmínky

Základní ustanovení 

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) vymezují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.smiledent.cz, jejichž smluvními stranami jsou níže specifikovaný provozovatel internetového obchodu na straně jedné a kupující právnická nebo fyzická osoba, která při nákupu zboží jedná v rámci své podnikatelské činnosti, na straně druhé.
 • S ohledem na povahu a vlastnosti zboží, kterým jsou stomatologické a jiné zdravotní potřeby, jsou Kupní smlouvy v zájmu ochrany zdraví uzavírány výhradně s podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, zejména s odbornými osobami vykonávajícími činnost v oblastech zdravotnictví, zubního lékařství, laboratorních prací a dentální hygieny.
 • Právní vztahy, které nejsou těmito OP výslovně upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „OZ“).
 • Uzavřením kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím způsobem níže v těchto OP uvedeným Kupující zároveň stvrzuje, že se s těmito OP seznámil, jejich obsah je mu znám a souhlasí s nimi. OP jsou nepřetržitě a komukoli dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách www.smiledent.cz   
 • V případě zvláštních ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím v uzavřené kupní smlouvě, která by mohla být v rozporu s těmito OP, mají tato ustanovení kupní smlouvy přednost před ustanoveními OP.
 • Prodávající: provozovatel internetového obchodu www.smiledent.cz  společnost Bohumila Sieglová (Smiledent) se sídlem Řitka, Kolmá 303, PSČ: 252 03, IČ: 71420835, e-mail: info@smiledent.cz tel.: +420 731 469612 (dále jen „Prodávající“).
 • "Kupujícím" se pro účely těchto Podmínek rozumí osoba – podnikatel, který s Prodávajícím uzavírá Kupní smlouvu, ve které vystupuje na straně kupující, a to v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že Kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Zbožím se pro účely těchto Podmínek rozumí veškeré zboží nabízené Prodávajícím v internetovém obchodu www.smiledent.cz (dále jen „zboží“).
 • Kupní smlouva: každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.smiledent.cz, jejímž předmětem je zboží.

Uzavření kupní smlouvy

 • Vyplněním elektronického objednávkového formuláře Kupujícím a odesláním objednávky Prodávajícímu dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Kupujícího. V této souvislosti je kupující povinen vyplnit všechny náležitosti elektronické objednávky, které jsou označené jako povinné údaje. Náležitosti kupní smlouvy pak vychází z údajů uvedených Kupujícím v elektronické objednávce, zejména co se týče identifikace Kupujícího, druhu zboží, množství, způsobu platby a místa doručení zboží.
 • Po odeslání objednávky Prodávajícímu tento informuje Kupujícího prostřednictvím emailové pošty o registraci odeslané objednávky v elektronickém systému Prodávajícího. Účelem této zprávy je pouze informovat Kupujícího o tom, že jeho objednávka byla v pořádku provedena a doručena Prodávajícímu. Tato zpráva se nepovažuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva tímto okamžikem nevzniká.
 • Kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace návrhu kupní smlouvy Prodávajícím, a to prostřednictvím potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího doručeným Kupujícímu prostřednictvím e-mailové pošty. Nezašle-li Prodávající Kupujícímu potvrzení objednávky do 3 pracovních dnů od doručení objednávky, platí, že návrh na uzavření kupní smlouvy zaniká. Přijetí nabídky s jakoukoli odchylkou není považováno za akceptaci nabídky, ale za novou nabídku smlouvy učiněnou Prodávajícím Kupujícímu. Pro uzavření kupní smlouvy je v takovém případě potřeba, aby Kupující takovou nabídku bezvýhradně akceptoval.
 • Od okamžiku uzavření kupní smlouvy vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto OP, tedy především povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu a zboží převzít.
 • Kupující odeslání objednávky dává souhlas s použitím elektronických prostředků při uzavírání kupní smlouvy a následné realizaci práv a povinností z ní vyplývajících.  

Kupní cena a platební podmínky

 • Informace o zboží a ceně uváděné Prodávajícím v internetovém obchodu www.smiledent.cz  jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny zboží jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků. Ceny zboží jsou platné k okamžiku odeslání objednávky Prodávajícímu.
 • Způsob zaplacení kupní ceny si volí Kupující ve své elektronické objednávce z možností, které mu budou nabídnuty v závislosti na zvolené dopravě zboží.
 • Způsoby zaplacení kupní ceny jsou následující:
 1. platba v hotovosti se splatností při osobním převzetí zboží,
 2. platba na dobírku se splatností při doručení zboží Kupujícímu,
 3. platba na fakturu se splatností 14 dnů ode dne doručení zboží, přičemž kupní cena je považována za uhrazenou dnem připsání částky na účet   Prodávajícího nebo vyplacením částky Prodávajícímu v hotovosti.

 

 • Vedle kupní ceny je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši uvedené v internetovém obchodě www.smiledent.cz  v okamžiku odeslání objednávky Prodávajícímu. Není-li dále uvedeno jinak nebo z okolností zřejmé, rozumí se kupní cenou také náklady spojené s balením a dodáním zboží Kupujícímu.
 • Poskytuje-li prodávající případné slevy z kupní ceny zboží, pak jednotlivé slevy nelze v rámci jedné objednávky vzájemně kombinovat.
 • Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty a je povinen Kupujícímu vystavit ke každé uzavřené kupní smlouvě daňový doklad.
 • Kupující není oprávněn provádět na pohledávku Prodávajícího na úhradu kupní ceny za Zboží započtení žádných svých pohledávek za Prodávajícím.
 • V případě prodlení s platbou, jakož i v odůvodněných pochybnostech o platební schopnosti Kupujícího, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. Právo odstoupit od Kupní smlouvy ze zákonných důvodů tím není dotčeno.
 • V případě prodlení s úhradou kupní ceny je Kupující Prodávajícímu povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Právo Prodávajícího uplatnit nárok na náhradu škody v plné výši tím není dotčeno.
 • Kupující není ani v případě vad Zboží oprávněn zadržet platbu kupní ceny za Zboží ani zčásti, když aplikace ust. § 2108 OZ se vylučuje.
 • V případě, že bude Prodávající evidovat za Kupujícím splatné pohledávky, je oprávněn požadovat pro další Kupní smlouvy před odesláním Zboží od Kupujícího uhrazení zálohy až do výše ceny objednaného Zboží a nákladů na přepravu.

Doručování zboží

 • Zboží bude Kupujícímu doručováno v závislosti na provozních možnostech Prodávajícího v co nejkratším termínu, obvykle ve lhůtě do třech pracovních dnů od rozhodné skutečnosti, pokud u jednotlivého zboží není uvedena jiná lhůta k doručení nebo pokud nejde o zboží, které není skladem. Rozhodnou skutečností se rozumí uzavření kupní smlouvy, pokud si Kupující zvolil platbu na dobírku, v hotovosti při osobním převzetí zboží a platbu na fakturu, anebo den zaplacení kupní ceny, pokud si Kupující zvolil platbu bankovním převodem či platební kartou.
 • Zboží bude doručováno na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce. Prodávající doručuje zboží mimo území České republiky pouze na základě předchozí dohody.
 • Jakékoliv doklady ke zboží, zejména daňový doklad, záruční list, potvrzení či certifikáty, jsou doručovány současně se zbožím. Zásilka se zbožím vždy obsahuje minimálně daňový doklad, návod k použití a záruční list, pokud záruční list výrobce ke zboží přikládá. Pokud nebude ke zboží přiložen návod k použití, je Kupující tuto vadu povinen reklamovat u Prodávajícího nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení zboží. Jinak se smluvní strany dohodly, že platí, že návod k použití byl Kupujícímu doručen.
 • Výše nákladů na doručení zboží Kupujícímu závisí na způsobu doručení zboží zvoleném Kupujícím v objednávce a je vždy uvedena v objednávce.
 • Prodávající doručuje zboží těmito způsoby:
  1. prostřednictvím České pošty, s.p.          
  2. prostřednictvím přepravní služby PPL
  3. osobní vyzvednutí zboží Kupujícím na sídle společnosti Smiledent (Bohumila Sieglová),  Řitka, Kolmá 303, PSČ 252 03.

 

 • V případě, kdy si Kupující zvolí jako způsob doručení zboží osobní vyzvednutí v sídle firmy, je oprávněn a zároveň povinen si zboží vyzvednout poté, co mu bude doručeno vyrozumění o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí. Nevyzvedne-li si zboží do 14 dnů ode dne, který byl Prodávajícím v zaslaném vyrozumění označen za první den možného vyzvednutí zboží, kupní smlouva se od počátku ruší. V případě osobního převzetí zboží je Prodávající oprávněn ověřit si totožnost Kupujícího nebo osoby, která zboží za Kupujícího vyzvedává, případně i oprávnění této osoby zboží za Kupujícího vyzvednout.
 • Kupující se povinen bezprostředně při převzetí zboží od dopravce důkladně zkontrolovat přepravní obal zboží. Pokud bude přepravní obal poškozen nebo se objeví jiné skutečnosti nasvědčující tomu, že by mohlo být poškozeno samotné zboží, je povinen sepsat se zástupcem dopravní společnosti zápis o poškození zásilky a tuto skutečnost oznámit také Prodávajícímu. Zároveň v této souvislosti doporučujeme také zboží nepřebírat. Pokud Kupující nevytkne u Prodávajícího vady zboží evidentně způsobené dopravou do 2 pracovních dnů, nemůže u Prodávajícího uplatnit práva, která by mu z takového vadného plnění vznikla.

Záruka za jakost, práva z vadného plnění

 • Kupující je povinen se důkladně seznámit s návodem k použití a jinými dokumenty obsahujícími pravidla pro zacházení se zbožím ještě před tím, než zboží začne používat. Neučiní-li tak, vystavuje se riziku, že vady zboží vzniklé nesprávným použitím ponese sám.
 • Pokud není dodáno zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení, nebo v množství, jakosti a provedení vhodném pro účel patrný z kupní smlouvy nebo účel obvyklý, jedná se o vady zboží, za které Prodávající odpovídá. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro používání zboží. Za vady zboží se nepovažují změny zboží způsobené běžným opotřebením zboží.
 • Práva z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, i kdyby se tato vada projevila později, nebo později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Práva z vadného plnění naopak nezakládá vada, kterou musel Kupující poznat s vynaložením obvyklé pozornosti již při uzavření smlouvy.
 • Ohledně nároků kupujícího z vadného plnění platí příslušná ustanovení OZ, zejména ust. § 2106 a násl. Pokud je Kupujícím právnická osoba, na kterou se vztahují při uzavírání kupní smlouvy ustanovení § 2158 an. OZ, použijí se pro tuto právnickou osobu tato ustanovení pro práva z vadného plnění. Pokud by některá ujednání v těchto OP byla v rozporu s kogentními zákonnými ustanoveními, použijí se kogentní ustanovení OZ.
 • Záruku za jakost zboží poskytuje Prodávající pouze v případě, že je tak výslovně ujednáno, že tak učiní Prodávající jednostranným prohlášením nebo že je záruční doba vyznačena na zboží nebo jeho obalu nebo v reklamě.

Vyřízení reklamace

 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od jejího zjištění. Reklamaci je Kupující oprávněn učinit písemně na adresu sídla nebo provozovny Prodávajícího, na e-mailové adrese info@smiledent.cz nebo osobně na provozovně prodávajícího. V reklamaci je Kupující povinen sdělit své kontaktní údaje, objednací číslo a název zboží, šarži a datum expirace, popis závady, nejlépe připojit fotografii vady, a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Změna volby způsobu vyřízení reklamace bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 • Kupující je při uplatnění reklamace povinen prokázat nákup zboží u Prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení zboží, které je předmětem reklamace Prodávajícímu.
 • Je-li ke zboží poskytována záruka, záruční doba se prodlužuje o dobu uplatnění reklamace od doby uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávajícího, jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Výhrada vlastnického práva

 • Sjednává se výhrada vlastnického práva tak, že Kupující se do úplného zaplacení kupní ceny nestane vlastníkem Zboží. Kupující dále není oprávněn do úplného zaplacení kupní ceny zatížit Zboží zástavním právem, ani jinou právní vadou.

Odpovědnost za škodu

 • Výše náhrady škody a/nebo jiné újmy vzniklé z důvodu porušení smluvní a/nebo zákonné povinnosti Prodávajícího se omezuje na částku odpovídající 5 % z ceny Zboží dle Kupní smlouvy bez DPH, s výjimkou povinnosti k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
 • V souladu s ust. § 2951 odst. 1 OZ se sjednává, že způsobí-li Kupující Prodávajícímu škodu, bude tato škoda nahrazena v penězích, nestanoví-li Prodávající jinak.
 • Smluvní strany dále ve smyslu ust. § 2894 odst. 2 OZ sjednávají povinnost Kupujícího odčinit Prodávajícímu nemajetkovou újmu, kterou Kupující způsobil.

Odpovědnost za vady zboží

 • Kupující je povinen dodané Zboží s vynaložením odborné péče prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho dodání a vady, které mohl a /nebo měl zjistit při této prohlídce, oznámit Prodávajícímu nejpozději do dvou (2) pracovních dnů po dodání Zboží. Po uplynutí této lhůty nemá Kupující právo oznamovat vady Zboží a uplatňovat práva z vad. Aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. Pro závazek dle Kupní smlouvy se vylučuje zejména ust. § 2112 odst. 2, věta druhá OZ.
 • V případě řádného oznámení vad, za které Prodávající odpovídá, se Prodávající zavazuje bezplatně odstranit materiálovou nebo výrobní vadu, a to opravou vadného Zboží, výměnou vadného Zboží za Zboží bezvadné nebo slevou z kupní ceny, přičemž volba výše uvedeného způsobu je zcela na vlastním uvážení Prodávajícího.
 • Je-li na Zboží poskytnuta záruka za jakost, je Kupující povinen zjištěné záruční vady písemnou formou sdělit Prodávajícímu bezodkladně, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne jejich vzniku. Po uplynutí této lhůty nemá Kupující právo oznamovat záruční vady zboží a uplatňovat práva z vad. Aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. Kupující je současně povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby se předešlo vzniku další škody.
 • Za vady Zboží vzniklé přirozeným opotřebením nebo neodborným zacházením Prodávající nenese odpovědnost. Stejně tak nenese odpovědnost za vady způsobené neodborně provedenými opravami a úpravami Zboží, jakož i jinými zásahy ze strany Kupujícího nebo třetí osoby. Možnost liberace Prodávajícího z odpovědnosti za vady dle právních předpisů tím není dotčena.
 • Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách, která usnadní a urychlí průběh případného vrácení nebo výměny Zboží, bez ohledu na důvod tohoto postupu:
 • Kupující popíše přesně důvod vrácení Zboží a uvede další podstatné informace;
 • Je-li důvodem vrácení Zboží jeho vada, Kupující popíše tuto vadu a uvede, jakým způsobem se vada projevuje;
 • Kupující přiloží originál faktury (v případě vrácení Zboží) nebo kopii faktury (v případě výměny Zboží);
 • Kupující zašle i malé kusy Zboží pouze dostatečně zabalené a chráněné před jakýmkoliv poškozením.
 • Kupující zašle i malé kusy Zboží pouze dostatečně zabalené a chráněné před jakýmkoliv poškozením.
 • U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace.
 • Prodávající se zavazuje nejpozději do 7 pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci vady, včetně odstranění vady prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.
 • Není-li kupujícímu umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu.

Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována příslušnými právními předpisy.
 • Kupující bere na vědomí, že Prodávající z důvodu zajištění plnění svých smluvních povinností, bude zpracovávat následující osobní údaje Kupujícího fyzické osoby: jméno a příjmení, adresa bydliště, sídla, datum narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Kupující dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Prodávajícímu. Nakládání s osobními údaji Kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává výslovný souhlas s tím, aby Prodávající užil jeho osobní údaje (popř. kontaktní údaje právnické osoby) k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení.
 • Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.4.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav
 • Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Kupující dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Prodávajícímu. Nakládání s osobními údaji Kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává výslovný souhlas s tím, aby Prodávající užil jeho osobní údaje (popř. kontaktní údaje právnické osoby) k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení.
 • Bližší podmínky nakládání s osobními údaji Kupujících a jejich ochranou před zneužitím jsou uvedeny v záložce Zásady ochrany osobních údajů.
 • Informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné pro všechny Kupující a Prodávající zajišťuje bezpečnost údajů sdělených Kupujícími. Tyto údaje jsou obzvláště chráněny a zabezpečeny proti zneužití neoprávněnou osobou. 

Doručování

 • Oznámení týkající se vztahů Prodávajícího a Kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného Kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení Kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
 • Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
 • Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Závěrečná ustanovení

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a rozhodovat bude český soud příslušný dle sídla Prodávajícího dle českých procesních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

V Řitce dne 7. 12. 2023

Smiledent
Bohumila Sieglová ředitelka